Bộ dao cạo râu3 lưỡi Matrix 3 (1 tay cầm và 7 đầu cạo)

Các trường được đánh dấu * là bắt buộc